2017 Eclipse!

(Photo Cred: Yun-Yi Pai)

 

 

(Photo Cred: Liu, Gangqiang)